[CASE #22] Zakłócanie obrad młodzieżowej rady przez radnego

Stan faktyczny: Czy przewodniczący młodzieżowej rady miasta (lub inna osoba prowadząca obrady) mogą usunąć czy wykluczyć z obrad członka młodzieżowej rady, który zakłóca przebieg sesji (np. wyrywa innym mikrofon)? Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia trudna. W modelowym rozwiązaniu w statucie młodzieżowy rady miasta powinno znajdować się takie uprawnienie, szczególnie że w gestii prowadzącego obrady jest…

[CASE #21] Możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy młodzieżowymi radami

Stan faktyczny: Młodzieżowa rada miasta Gżel chce nawiązać współpracę z młodzieżową radą powiatu Gżel w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat praw ucznia na terenie powiatu Gżel. W tym celu przewodniczący obu rad podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Czy młodzieżowe rady mogły nawiązać takie porozumienie? Jeżeli tak, to czy przewodniczący mogli podpisać taki dokument Odpowiedź…

[CASE #20] Co to jest komisja skrutacyjna i kiedy należy ją powołać?

Stan faktyczny: Czy młodzieżowa rada powiatu musi powołać komisję skrutacyjną? Odpowiedź IREPSO: Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie mówi o takim wymogu. Bardzo często (w praktyce zawsze) taki obowiązek jest nakreślany w statucie młodzieżowej rady. Jednak nawet jeżeli żaden przepis prawa o tym nie mówi, to mimo wszystko należy z całą mocą podkreślić, że w…

[CASE #19] Młodzieżowi radni zaczynają studia…

Stan faktyczny – odpowiednie przepisy statutu młodzieżowej rady gminy Skorzew stanowią: „Członkiem młodzieżowej rady  może być osoba uczęszczająca do szkoły, która stanowi okręg wyborczy, mającej swoją siedzibę na terenie gminy Skorzew”. „Członek Prezydium, który zrezygnował z funkcji lub został odwołany, pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium. Przepis ten dotyczy również całego Prezydium”.…

[CASE #18] Czy rada gminy może wyodrębnić budżet dla młodzieżowej rady gminy na dany rok budżetowy?

Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia sporna, która opiera się na zrozumieniu art. 5b ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.): ,,Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy”. Drembkowski i P.J. Suwaj uważają,…

[CASE #17] Kto może zmienić statut młodzieżowej rady?

Czy młodzieżowa rada powiatu ma możliwość wprowadzania zmian do swojego statutu, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez radę powiatu, uprawniającej młodzieżowy organ do dokonywania zmian w statucie?  IREPSO odpowiada: Absolutnie nie. Art. 3e ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wyraża się bardzo jasno: ,, Rada powiatu, tworząc młodzieżową radę…

[CASE #16] Młodzieżowa rada jako tzw. organ kadłubowy

Wyobraź sobie następującą sytuację: W młodzieżowej rady powiatu Ulękli w wyniku różnych okoliczności m.in. rezygnacji niektórych członków, skład rady w znacznym stopniu uległ zmniejszeniu, tj. z 19 do 10 osób. W przyjętym Statucie funkcjonuje przepis, że rada winna składać się z 16 do 25 członków. Czy w przypadku zaistniałej sytuacji młodzieżowa rada jest zmuszona do…

[CASE #15] Gdzie nasz opiekun?

Wyobraź sobie następującą sytuację: W gminie Łącko od kilku miesięcy funkcjonuje Młodzieżowa Rada Gminy. Mimo wskazanych przez MRG kandydatów nie został wybrany opiekun rady, co w znacznym stopniu utrudnia działania powołanego organu. Co w takiej sytuacji może zrobić młodzieżowa rada? IREPSO odpowiada: Zasadniczo istnieją dwie możliwości rozwiązania problemu w zależności od statutowych regulacji dot. opiekuna…

[CASE #14] Radny czy nie-radny? O poprawności wyboru młodzieżowego radnego

Wyobraź sobie następującą sytuację: Jerzy Z. w czerwcu 2022 r. kandydował do młodzieżowej rady miasta Ścieżnik. Nie został wybrany. Zamiast niego wybrano Michała W., jego kolegę z klasy. Statut stanowił, że: ,,Młodzieżowym radnym może być uczeń szkoły podstawowej albo ponadpodstawowej, który zamieszkuje teren miasta Ścieżnik”. Michał W. mieszka we wsi Gróblik obok miasta Ścieżnik na…

[CASE #13] Czy nazwa „młodzieżowa rada” jest zastrzeżona?

Wyobraź sobie następującą sytuację: W Niespornicach [nazwa zmieniona] nie istniała dotąd młodzieżowa rada miasta. Od dłuższego czasu o jej powołanie zabiegała nieformalna grupa “Reakcja Młodych”. Po długich staraniach grupie udało się doprowadzić do powołania przez radę gminy młodzieżowej rady miasta (MRM). Mandatu radnego MRM nie uzyskał żaden z członków grupy “Reakcja Młodych”. Doprowadziło to do…