[CASE #20] Co to jest komisja skrutacyjna i kiedy należy ją powołać?

Stan faktyczny: Czy młodzieżowa rada powiatu musi powołać komisję skrutacyjną?

Odpowiedź IREPSO: Żaden przepis prawa powszechnie obowiązującego nie mówi o takim wymogu. Bardzo często (w praktyce zawsze) taki obowiązek jest nakreślany w statucie młodzieżowej rady. Jednak nawet jeżeli żaden przepis prawa o tym nie mówi, to mimo wszystko należy z całą mocą podkreślić, że w przypadku wyborów imiennych (na poszczególne stanowiska w ramach wewnętrznej struktury młodzieżowej rady) powinna zostać powołana komisja skrutacyjna. W końca komisja skrutacyjna to nic innego jak doraźna grupa uprawnionych osób, których zadaniem jest policzenie głosów oddawanych za, przeciw lub wstrzymujących się podczas tajnych głosowań. Taka komisja jest powoływana przed poszczególnym głosowaniem (np. na przewodniczącego młodzieżowej rady powiatu), a jej byt ustaje wraz z przyjęciem uchwały o powołaniu osoby X na to stanowisko.

Oczywiście w niektórych radach, wybór ich członków jest dokonywany poprzez rekrutację czy mianowanie przez ,,dorosłą radę” czy organ wykonawczy. Jednakowoż wybory do prezydium młodzieżowej rady różnią się tym od wyborów członków młodzieżowej rady, że wybory do prezydium to kwestia wewnętrzna dla młodzieżowej rady. Zatem żaden inny organ nie może z góry nadać młodzieżowej radzie przewodniczącego. Ażeby wybrać osoby sprawujące te funkcje, należy przeprowadzić głosowanie i policzyć głosy – tym zajmuje się właśnie komisja skrutacyjna.