[CASE #18] Czy rada gminy może wyodrębnić budżet dla młodzieżowej rady gminy na dany rok budżetowy?

Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia sporna, która opiera się na zrozumieniu art. 5b ust. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ze zm.): ,,Obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy”.

Drembkowski i P.J. Suwaj uważają, że: ,,Przepis ten reguluje także kwestie finansowania działalności młodzieżowej rady gminy. Tym samym powinna mieć wyodrębniony budżet na dany rok. W praktyce projekt budżetu młodzieżowa rada ustala z swoim opiekunem (o ile został ustanowiony), a po podjęciu uchwały w sprawie jego przyjęcia – powinna go przedłożyć organowi wykonawczemu przygotowującemu budżet gminy (wójtowi, burmistrzowi, prezydentowi miasta). Jest to jedno z niewielu realnych wzmocnień młodzieżowej rady gminy[1]”.

W naszej ocenie jednak taka analiza przepisu jest jego wyraźną nadinterpretacja. Wszakże każdy organ działa na podstawie legalizmu, który jasno mówi, że to co nie jest zabronione, nie jest dozwolone (organy administracji publicznej mają działać na podstawie i w granicach prawa). W tym przypadku mowa jest o zapewnieniu obsługi administracyjno-biurowej młodzieżowej radzie. Zapewnienie takiej obsługi przez urząd gminy, a konkretnie pracowników urzędu nie implikuje wyodrębnienia budżetu młodzieżowej rady, a bardziej konieczność zapewnienia przez urząd niezbędnej pomocy w działalności młodzieżowej rady tj. zapewnienia warunków lokalowych do przeprowadzenia sesji czy wydrukowanie niezbędnych dokumentów (np. projektów uchwał).

[1] P. Drembkowski, P. J. Suwaj (red.), Ustawa o samorządzie gminnym. Komentarz, Warszawa 2023, Legalis, nb. 8