[CASE #19] Młodzieżowi radni zaczynają studia…

Stan faktyczny – odpowiednie przepisy statutu młodzieżowej rady gminy Skorzew stanowią:

„Członkiem młodzieżowej rady  może być osoba uczęszczająca do szkoły, która stanowi okręg wyborczy, mającej swoją siedzibę na terenie gminy Skorzew”.

„Członek Prezydium, który zrezygnował z funkcji lub został odwołany, pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium. Przepis ten dotyczy również całego Prezydium”.

„Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek śmierci, zrzeczenia się mandatu, skreślenia z listy uczniów szkoły, prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej”.

Dotychczasowa przewodnicząca Młodzieżowej Rady (od roku 2022) zrezygnowała z funkcji oraz złożyła mandat radnej w lipcu 2023 r. Od października rozpoczyna również studia, ale dalej będzie zamieszkiwać gminę Skorzew. Czy dotychczasowa przewodnicząca Młodzieżowej Rady może dalej pełnić swoją funkcję?

Odpowiedź IREPSO: Zgodnie z brzmieniem odpowiedniego przepisu statutu, ,,Członek Prezydium, który zrezygnował z funkcji lub został odwołany, pełni swe obowiązki do czasu powołania nowego członka Prezydium. Przepis ten dotyczy również całego Prezydium”.

Sugerowałoby to odpowiedź twierdzącą, jednakże w następstwie decyzji o rezygnacji z funkcji przewodniczącej rzeczona osoba złożyła mandat radnej na podstawie przepisu Statutu „Wygaśnięcie mandatu radnego następuje wskutek śmierci, zrzeczenia się mandatu, skreślenia z listy uczniów szkoły, prawomocnego wyroku sądu, orzeczonego za przestępstwo popełnione z winy umyślnej”.

W takim przypadku nie sposób, aby nie-członkini młodzieżowej rady miałaby dalej pełnić funkcję przewodniczącej, szczególnie przy braku tożsamego przepisu dot. dalszego pełnienia funkcji pomimo rezygnacji w stosunku do radnych. W takim przypadku jej obowiązki musi przejąć jeden z wiceprzewodniczących.