[CASE #21] Możliwość zawarcia porozumienia pomiędzy młodzieżowymi radami

Stan faktyczny: Młodzieżowa rada miasta Gżel chce nawiązać współpracę z młodzieżową radą powiatu Gżel w celu przeprowadzenia kampanii edukacyjnej na temat praw ucznia na terenie powiatu Gżel. W tym celu przewodniczący obu rad podpisali porozumienie w sprawie współpracy. Czy młodzieżowe rady mogły nawiązać takie porozumienie? Jeżeli tak, to czy przewodniczący mogli podpisać taki dokument

Odpowiedź IREPSO: W ocenie IREPSO młodzieżowe rady mogą podpisywać różne porozumienia w sprawie organizowania wspólnych wydarzeń czy innych działań, jeżeli te działania jakkolwiek można wpisać w pewne ramy zawarte w art. 5b ust. 1, 5, 8-9 ustawy o samorządzie gminnym (oraz innych odpowiednich przepisów w innych ustawach mówiących o jednostkach samorządu terytorialnego) czy statucie młodzieżowej rady. W wielkim skrócie chodzi o to, aby działania wspólne młodzieżowych rad miały na celu ,,wspieranie i upowszechnianie idei samorządowej wśród młodzieży z terenu gminy/powiatu/województwa” oraz wpisywały się w katalog działań zawartych w ustawie czy statucie. Takie porozumienia mogą być również zawierane w związku z działaniami na szczeblu krajowym w związku z ,, współuczestniczeniem w działaniach związanych z tworzeniem i realizacją rządowych dokumentów strategicznych dotyczących polityki młodzieżowej”.

Co jednak ważne na podpisanie takiego porozumienia przez przewodniczącego musi uprzednio wyrazić zgodę młodzieżowa rada jednostki samorządu terytorialnego. Tylko z takim upoważnieniem podpisane porozumienie będzie skuteczne dla obu stron. Co więcej, treść takowego porozumienia musi być wcześniej przedłożona młodzieżowej radzie (przed głosowaniem).

Zatem w powyższym stanie faktycznym, zorganizowanie kampanii edukacyjnej na temat praw ucznia na terenie powiatu Gżel jak najbardziej mieściło się w granicach działania inicjatywnego obu młodzieżowych rad, jednak porozumienie nie niesie żadnych skutków, ponieważ zostało podpisane przez przewodniczących bez uprzednich zgód obu organów młodzieżowych.