[CASE #22] Zakłócanie obrad młodzieżowej rady przez radnego

Stan faktyczny: Czy przewodniczący młodzieżowej rady miasta (lub inna osoba prowadząca obrady) mogą usunąć czy wykluczyć z obrad członka młodzieżowej rady, który zakłóca przebieg sesji (np. wyrywa innym mikrofon)? Odpowiedź IREPSO: Jest to kwestia trudna. W modelowym rozwiązaniu w statucie młodzieżowy rady miasta powinno znajdować się takie uprawnienie, szczególnie że w gestii prowadzącego obrady jest…