[CASE #17] Kto może zmienić statut młodzieżowej rady?

Czy młodzieżowa rada powiatu ma możliwość wprowadzania zmian do swojego statutu, po uprzednim podjęciu stosownej uchwały przez radę powiatu, uprawniającej młodzieżowy organ do dokonywania zmian w statucie?

 IREPSO odpowiada:

Absolutnie nie. Art. 3e ust. 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym wyraża się bardzo jasno: ,, Rada powiatu, tworząc młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut…”. Tak więc to rada powiatu jest organem nadającym statut młodzieżowej radzie gminy i analogicznie jest również organem uprawnionym do wprowadzania zmian w statucie. Co więcej, wobec braku jakiegokolwiek przepisu upoważniającego radę powiatu do przeniesienia kompetencji w tym zakresie rada powiatu nie może scedować tej kwestii na inny organ. Tak więc uchwała rady powiatu uprawniająca młodzieżowy organ do dokonywania zmian w statucie nie niesie za sobą żadnych skutków prawnych.