Rekomendacje w zakresie nowelizacji ustawy o praktykach absolwenckich już dostępne!

Instytut Rozwoju Edukacji Prawnej i Społeczeństwa Obywatelskiego zajmuje się diagnozowaniem problemów społecznych, które dotykają młodych ludzi w Polsce. Misja Instytutu polega na proponowaniu rozwiązań, które mogą przyczynić się do zniwelowania zdiagnozowanych problemów, pozytywnie wpływając na sytuację przedstawicieli młodego pokolenia w naszym kraju. Pierwsza publikacja IREPSO poświęcona tematyce nieodpłatności praktyk i staży powstała w październiku 2021 roku

Celem zaproponowanych w poniższej publikacji zmian powinno być poprawienie sytuacji osób młodych wchodzących na rynek pracy. Przyświeca nam idea, że za pracę należy się wynagrodzenie. Jakie zmiany postulujemy?

  • wprowadzenie wymogu odpłatności w umowach o praktyki absolwenckie;
  • zakaz zawierania umów z mechanizmem tzw. odwróconej płatności (sytuacja, w której to praktykant ponosi koszty związane z możliwością realizacji praktyk);
  • wprowadzenie definicji praktyk absolwenckich, uwzględniającej że czynności wykonywane w trakcie praktyk mają w istocie charakter „wykonywania pracy”.

Nowelizacja Ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o praktykach absolwenckich przede wszystkim ma służyć odpłatnemu, praktycznemu przygotowaniu do wykonywania zawodu, jednocześnie umożliwiając praktykantowi zdobywanie wiedzy i kompetencji. Celem nowelizacji jest eliminacja możliwości nieodpłatnego wykonywania praktyk absolwenckich. W ramach praktyk absolwenckich, praktykant świadczy też pracę (usługi) na rzecz organizatora praktyk. Tym samym dla zachowania ekwiwalentności świadczeń, praktykant powinien otrzymywać wynagrodzenie. Wynagrodzenie za praktyki absolwenckie będzie z jednej strony motywowało praktykanta do podejmowania takich praktyk, a także sumiennego ich realizowania. Natomiast organizator praktyk, będąc zobowiązanym do zapłaty wynagrodzenia, będzie wymagał zaangażowania od praktykanta, jak również będzie dążył do efektywnego prowadzenia praktyk. Organizator będzie poprzez praktyki starał się przygotować do pracy swojego przyszłego pracownika. W konsekwencji praktyki absolwenckie przestaną być bezowocnym instrumentem, któremu żadna ze stron nie udziela należytego zaangażowania i uwagi.

Rekomendacje opracowane przez prawników poświęcone wzmocnieniu pozycji osób młodych na rynku pracy. Publikacja zawiera postulaty de lege ferenda w zakresie ustawy o praktykach absolwenckich. Materiał przygotowany w ramach Projektu Interwencje Młodzieżowe ze środków Fundacji PGE.

Publikacja dostępna jest poniżej:

 

Rekomendacje-w-zakresie-nowelizacji-ustawy-o-praktykach-absolwenckich