[CASE #8] Czy liczba młodzieżowych radnych w radzie może ulec zmianie?

Wyobraź sobie następującą sytuację:

W pewnej młodzieżowej radzie powiatu statut przewidywał, że liczba jej członków wynosi 10 osób (po 2 osoby z każdej gminy), a jej kadencję ustanowiono na 2 lata. Po roku działalności zauważono jednak, że tak mało liczny skład młodzieżowej rady utrudnia efektywne działania. Rada powiatu znowelizowała zatem statut młodzieżowej rady, zmieniając liczbę członków rady z 10 do 25.

Czy liczba radnych młodzieżowej rady może zmienić się w trakcie trwania kadencji (np. z 10 do 25 radnych)? IREPSO odpowiada:

Co do zasady nic nie stoi na przeszkodzie, aby rada powiatu zwiększyła liczebność młodzieżowej rady – nie ma żadnych przepisów, które zabraniałyby tego, a ponadto zgodnie z art. 3e ust. 10 ustawy o samorządzie powiatowym: ,,Rada powiatu, tworząc młodzieżową radę powiatu, nadaje jej statut określający w szczególności zasady działania młodzieżowej rady powiatu, tryb i kryteria wyboru jej członków oraz zasady wygaśnięcia mandatu i odwołania członka młodzieżowej rady powiatu.”. Liczba członków młodzieżowej rady jest zatem pewną kwestią ustrojową tego organu, która musi się pojawić w statucie (jako ,,zasady działania” oraz ,,kryteria wyboru członków”).

Niemniej zmiana liczebności składu młodzieżowej rady nie może nastąpić w każdej chwili działania tego organu. Otóż rada powiatu może zwiększyć liczbę członków młodzieżowej rady poprzez zmianę statutu, ale sam przepis musiałby obowiązywać dopiero od następnej kadencji młodzieżowej rady powiatu. Przepis przejściowy lub epizodyczny nie wchodzi tu w grę, gdyż zmiana liczebności składu organu w trakcie trwania kadencji zbyt bardzo naruszałaby jego ustrojowe unormowanie oraz zmieniłaby pozycję prawną zarówno organu jak i jego dotychczasowych członków w sposób zbyt daleko idący i nieproporcjonalny (np. nowo wybrani członkowie młodzieżowej rady mogliby bez problemu odwołać dotychczasowe prezydium młodzieżowej rady).