[CASE #1] Kto pokrywa koszt funkcjonowania młodzieżowej rady?

Wyobraź sobie następującą sytuację:

Stowarzyszenie ,,Razem dla naszej młodzieżowej rady” (nazwa wymyślona) przez kilka lat współpracowała z decydentami z lokalnej gminy w celu wsparcia działania młodzieżowej rady. Na cele związane z zwiększaniem kompetencji obywatelskich i społecznych członków młodzieżowej rady stowarzyszenie co rok dostawało grant z tzw. trybu małych grantów (na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie). W związku ze zmianą przepisów i dodaniem przepisu, że obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej radzie zapewnia urząd gminy, stowarzyszenie nie otrzymało tegorocznej dotacji.

Pojawiają się następujące pytania:

  • Czy stowarzyszenie może ubiegać się o dofinansowanie z tzw. małego grantu z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie?
  • Czy brzmienie art. 5b ust. 15 ustawy o samorządzie gminnym stoi na przeszkodzie organom gminy w finansowaniu dotychczasowych działań stowarzyszenia?

IREPSO odpowiada:

Art. 5b ust. 15 ustawy o samorządzie gminnym stanowi, że ,,obsługę administracyjno-biurową młodzieżowej rady gminy zapewnia urząd gminy. Koszty obsługi młodzieżowej rady gminy pokrywa urząd gminy”. Przepis ten obliguje zatem urząd gminy do wsparcia organizacyjnego młodzieżowej rady gminy, jednakowoż jedynie w materii organizacyjno-administracyjnej. Co prawda doktryna nie stwierdziła czym jest ,,obsługa administracyjno-biurowa”, ale można wyraźnie wskazać, że działania szkoleniowe czy edukacyjne w stosunku do młodzieżowej rady nie mieszczą się w językowych definicjach funkcji ,,administracyjnej” czy ,,biurowej”. Ustawodawca chciał zatem, aby urząd gminy zapewniał młodzieżowej radzie wsparcie organizacyjne i merytoryczne dotyczące np. organizacji sesji czy spotkań komisji lub zespołów roboczych czy przygotowania projektów uchwał. Tak więc zobligowanie urzędu gminy do działania ogranicza się wyłącznie do wsparcia administracyjno-biurowego w materii niezbędnej do działania młodzieżowej rady gminy.

Zatem organizacje pozarządowe, które chcą prowadzić szkolenia zwiększające kompetencje członków młodzieżowych rad bądź organizować inne wydarzenia dla tych organów dalej mogą ubiegać się o dotacje na te cele ze strony gminy, powiatu czy województwa, na podstawie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Również art. 5b ust. 15 ustawy o samorządzie gminnym nie stoi na przeszkodzie, aby jednostka samorządu terytorialnego zorganizowała konkurs dla organizacji pozarządowych na działania szkoleniowe czy edukacyjne dla członków młodzieżowej rady JST.

Podsumowując, normy prawne z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz art. 5b ust. 15 ustawy o samorządzie gminnym są od siebie niezależne w wypadku, gdy grant dla organizacji pozarządowej ma dotyczyć działań dla młodzieżowych rad poza niezbędnymi czynnościami administracyjno-biurowymi. Tak więc uzasadnienie braku dotacji na działania edukacyjne dla członków młodzieżowej rady treścią art. 5b ust. 15 ustawy o samorządzie gminnym jest dalece niesłuszne.

Co więcej, rekomenduje się, aby władze gminy, młodzieżowa rada oraz lokalne organizacje pozarządowe współpracowały ze sobą w jak największym stopniu, zwiększając przy tym możliwości działań w tym ,,trójkącie” podmiotów. Finansowanie inicjatyw organizacji pozarządowych względem młodzieżowych rad jest działaniem wskazanym i wpisującym się w cele funkcjonowania aktywnego społeczeństwa obywatelskiego.