19 września dniem młodzieżowych rad i sejmików przy JST!

15 grudnia 2022 roku to dzień wielkiego sukcesu dla środowisk młodzieżowych. Podczas czwartkowego 68. posiedzenia Sejmu RP, 447 posłów głosowało za przyjęciem uchwały ustanawiającej 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego. To właśnie 32 lata temu (w 1990 roku) w Częstochowie powstała pierwsza młodzieżowa rada miasta w Polsce, która była przejawem otwierania się władz lokalnych na współpracę z młodym pokoleniem obywateli.

Przyjęcie uchwały jest wyrazem docenienia wysiłku wszystkich osób zaangażowanych w kreowanie polskiej polityki młodzieżowej. To ogromny krok ku rozwojowi nie tylko obywatelskich postaw u dzieci i młodzieży, ale przede wszystkim realnego udziału młodych obywateli we wspólnocie samorządowej oraz kształtowania i budowania w nich poczucia odpowiedzialności za sposób działania społeczności lokalnej. Bez pasji i zaangażowania młodych ludzi nie ma mowy o efektywnym funkcjonowaniu młodzieżowych rad i sejmików, które w ten sposób mają swój wkład w codzienne życie wspólnot samorządowych.

Zeszłoroczna nowelizacja ustawy o młodzieżowych radach w znacznym stopniu ułatwiła i przyspieszyła proces zakładania wspomnianych organów w miastach, gminach oraz powiatach, a także nadała im potrzebnej sprawczości. Dzięki niej młodzieżowe rady, jako organ konsultacyjno-doradczy, mają możliwość opiniowania projektów uchwał dotyczących młodzieży, podejmowanie działań na rzecz młodzieży oraz brania udziału w opracowaniu działań strategicznych na rzecz młodzieży.

Dodatkowo podczas 68. posiedzenia Sejmu RP Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Młodzieżowej Piotr Mazurek przypomniał o przygotowaniu Funduszu Młodzieżowego, dzięki któremu młode rady mają możliwość pozyskiwania mikrograntów na swoje projekty.

Treść uchwały można znaleźć poniżej

19 września 1990 r. powstała pierwsza w Polsce młodzieżowa rada miasta. Tego dnia Rada Miasta Częstochowy podjęła uchwałę, na mocy której powołała Rady: Dziecięcą i Młodzieżową Miasta Częstochowy, włączając tym samym młode pokolenie w budowy struktur samorządowych i kształtując w nim poczucie odpowiedzialności za sposób funkcjonowania społeczności lokalnej. Po upływie ponad trzydziestu lat młodzieżowe rady gmin zostały wzmocnione poprzez przyjęcie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 20 kwietnia 2021 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o samorządzie województwa oraz ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. poz. 1038), w której uregulowano po raz pierwszy działalność młodzieżowych organów także na poziomie powiatów i województw.

Dostrzegając dynamikę działania, żywiołowość, potencjał wzorotwórczy dla rówieśników oraz realny wpływ młodzieżowych rad i sejmików na sprawy małych ojczyzn, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej pragnie wyrazić najwyższe uznanie dla wszystkich młodych Polek i Polaków, którzy angażują się w tworzenie i funkcjonowanie młodzieżowych rad i sejmików przy jednostkach samorządu terytorialnego oraz promowanie ich idei. Bez determinacji i niezwykłej pasji dzieci i młodzieży nie może być mowy o efektywnym działaniu tych instytucji ani ich wkładzie w codzienne życie naszych wspólnot samorządowych. Wierzymy, że glos młodych ludzi będzie słuchany i brany pod uwagę przy realizowaniu przez władze lokalne spraw istotnych z perspektywy młodzieży, jak i w każdej sprawie ważnej dla mieszkańców jednostek samorządu terytorialnego.

Podkreślając znaczenie młodzieżowych rad i sejmików dla rozwoju obywatelskich postaw dzieci i młodzieży oraz rzeczywistego udziału młodego pokolenia we wspólnocie samorządowej, doceniając wysiłki wszystkich tych, którzy przyczynili się do kreowania polskiej polityki młodzieżowej, Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 19 września Dniem Młodzieżowych Rad i Sejmików przy Jednostkach Samorządu Terytorialnego.